Företagsjuridik

Vår rådgivning maximerar möjligheterna för just din verksamhet, såväl legalt som kommersiellt. Affärsmässighet och förståelse för ditt affärsområde är en förutsättning för den bästa lösningen.

För oss är erfarenhet, affärsmässighet och lyhördhet egenskaper som är lika viktiga som juridiken. Insikter i olika affärsklimat är också grundläggande för framgångsrika förhandlingar och goda affärsrelationer.

Områden inom företagsjuridik

Löpande rådgivning


Vi kan medverka vid bolagsbildning, ombildning av företag, bolagsetableringar, bolagsstyrningsfrågor samt aktieägar- och joint venture-avtal, företagsförvärv samt bistå med löpande biträde i bolagsarbetet.

Vi upprättar aktieägaravtal, kompanjonsavtal och andra för bolagets verksamhet nödvändiga dokument.

Finansieringsfrågor, t.ex. förhandling och utformning av avtal rörande olika typer av lån och säkerheter.

Strategiska kommersiella avtal av olika slag, t.ex. inköps- och tillverkningsavtal, distributions- och licensavtal, franchiseavtal, konsultavtal m.m.

Företagsöverlåtelser, inklusive planering, due diligence-undersökning, förhandling, upprättande av avtal och genomförande av tillträde.

Arbetsrätt, t.ex. rådgivning och fackliga förhandlingar vid företagsförvärv och omstruktureringar, upprättande av anställningsavtal samt sekretess- och konkurrensklausuler, frågor om företagshemligheter och immaterialrättsliga regleringar samt uppsägningar och avsked.
Kontakta oss gärna på ett tidigt stadium innan små problem har blivit till stora bromsklossar i din affärsverksamhet.

Konkurs och obestånd mm


Vi kan ge löpande juridisk rådgivning inom konkurs- och obeståndsfrågor både till ditt företag som till dig som privatperson. Det kan röra sig om hantering av förfaranden som avveckling genom t ex. likvidation, ackord, frivilliga rekonstruktioner, konkurser. Vi biträder också vid domstolsprocesser om kredit och obeståndsfrågor.

Skadestånd, köp- och avtalsrätt


Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker t. ex.  genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott, men även genom trafikolyckor. Vi biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar med t ex försäkringsbolag.