Tvister

De flesta affärsrelationer gynnas av att parterna strävar efter att lösa sina konflikter i godo och många meningsskiljaktigheter kan lösas genom medling.

Vi är kreativa förhandlare och hjälper till att finna och utnyttja möjligheter till en fördelaktig uppgörelse.

Likväl finns det tvister som inte kan göras upp i godo. Det finns ibland goda skäl att låta domstol eller skiljenämnd avgöra saken.

Framgångsrik processföring kräver omsorgsfull planering, noggranna överväganden och stor hängivenhet. Vi lämnar inget åt slumpen för att ta tillvara ditt intresse för att optimera utfallet av tvisten.