Privatjuridik

Livet är fullt av utmaningar, vissa tacklar du själv och andra behöver hjälp med. Du som behöver hjälp med testamente, skilsmässa, bouppteckningar, gåvobrev mm är välkommen att kontakta oss. Första kontakten är alltid kostnadsfri.

Områden inom privatjuridik

Familjerättsliga avtal och testamenten


Inom familjerätten finns en hel del olika dokument som kan upprättas, t ex testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter mm. Vi upprättar alla typer av familjerättsliga avtal och dokument och ger den rådgivning som alltid behövs i samband härmed.

Vi upprättar även övriga privaträttsliga avtal, t. ex. köpeavtal och samäganderättsavtal

I dessa typer av uppdrag kan vi vanligen ge ett fast pris på förhand.

Barn – vårdnad/umgänge/boende


Vårdnadsfrågor vid separation

Alla beslut som rör barn ska alltid fattas utifrån vad som är bäst för barnet. Det gäller till exempel i beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo.

Vårdnaden om ett barn handlar om vem som har rätt att fatta vissa beslut i ett barns liv. Det handlar om frågor om pass, skolval, sjukvård och liknande.

Orsakerna till vårdnadsmål är många. Ofta handlar det om en konflikt föräldrarna emellan. I vissa fall uppstår konflikten när en förälder bestämmer sig att flytta till annan ort och vill ta med sig barnet. Vårdnadsmål kan också uppkomma på grund av att det finns risk att barnet far illa hos en förälder.
Vi biträder vid ärenden som rör barn, oavsett familjekonstellation och situation. Du kan vända dig till oss som enskild förälder eller som par.

Skilsmässa / Bodelning


En bodelning ska göras när ett äktenskap upphör, antingen vid skilsmässa eller då en av makarna går bort.

Vilka skulder och tillgångar ska vara del av bodelningen och vem av makarna ska få den gemensamma fastigheten? Frågorna kan vara många. Vi hjälper er att reda ut vem som har rätten till vad så att samtliga ekonomiska mellanhavanden regleras mellan makarna genom att upprätta en bodelning.

Om Ni inte kan komma överens om bodelningen kan Ni ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare.

Boutredningar / Bouppteckningar


När någon dör måste en bouppteckning förrättas. Det innebär att man gör en uppteckning av de tillgångar och skulder som den döde hade på dödsdagen. Bouppteckning skall normalt göras inom tre månader från dödsfallet. Vi upprättar och förrättar bouppteckningar.

Till förrättningen skall dödsbodelägarna kallas. Delägare är arvingar och universella testamentstagare. Efterlevande make eller sambo är oftast dödsbodelägare men skall kallas till bouppteckningen även om han eller hon inte är delägare.

En hel del uppgifter om vad som finns i boet känner efterlevande ofta till om den döde men det kan finnas fler uppgifter om tillgångar som kanske inte är så lätta att veta om. Vi hjälper till att kontakta banker och försäkringsbolag för att ta reda på vad det finns för tillgångar och försäkringar efter den avlidne. Vi hjälper även till att förvalta och avveckla dödsbon t ex betala räkningar, se till att lägenheten städas ur och säljs etc.

Arvskifte


Efter att bouppteckning är klar och registrerad hos Skatteverket är det dags att skifta ut dödsboet och fördela den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.

Arvskifte är den handling där fördelning av arvet anges och som undertecknats av dödsbodelägarna. Man kan säga att ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägare och testamentstagare om hur dödsboets tillgångar ska fördelas. I samband med att arvskifte görs upphör dödsboet i regel att existera. Många gånger kan arvskiften vara komplicerade och vi hjälper till vid upprättande av arvskiften.

Testamente


Vem ärver dig?

Om du vill att den egendom som du lämnar efter dig vid din död ska fördelas på annat sätt än genom de vanliga arvsreglerna bör du skriva ett testamente, men även om du vill att dina barn ska ärva dig som vanligt så kanske du vill skydda barnen t. ex. genom att bestämma att det som barnen ärver ska vara deras enskilda egendom. Vi hjälper dig upprätta ditt testamente så att det blir precis som du vill ha det. Självklart är du också välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp att granska ett gammalt testamente. Gamla testamenten kan vara riskabla eftersom lagstiftningen kan vara ändrad vilket kan leda till konsekvenser som inte alls är meningen.

Gåvobrev


Gåva av lös egendom kräver inga särskilda formkrav. Gåva av fast egendom måste däremot alltid ske i skriftlig form enligt vissa regler. Det kan emellertid uppstå många frågor vid ett gåvotillfälle och för att undvika eventuella framtida oklarheter är det klokt att skriva ett gåvobrev även när det gäller gåva av lös egendom. Man kan även i gåvobrev bestämma om gåvan ska vara förskott på arv eller inte.

Socialrätt


När barn och andra far illa och mår dåligt, har samhället ibland rätt att göra stora intrång i vanliga människors liv. Det finns lagar som ger det allmänna möjlighet att under vissa omständigheter tvångsomhänderta enskilda personer.

Med hjälp och stöd från Häller Advokatbyrå kan vi hjälpa till med att föra fram just din ståndpunkt och tillvarata dina intressen mot samhället. Detta kan vara LVU (tvångsvård av barn och unga), LVM (tvångsvård av missbrukare) och LPT/LRV (psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård)

Den som riskerar att tvångsomhändertas eller i övrigt omfattas av tvångsvården har nästan alltid rätt till ett offentligt biträde. I mål rörande LVU kan även barnets vårdnadshavare ha rätt till offentligt biträde. Det finns möjlighet att själv ange vem man önskar ska förordnas som offentligt biträde. Det är förvaltningsdomstolen som förordnar det offentliga biträdet. Vi har erfarenhet och förordnas regelbundet av förvaltningsrätten som offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för.

Om du vill företrädas av oss kan du kontakta förvaltningsdomstolen för att ange detta. Du är även välkommen att höra av dig till Häller Advokatbyrå för ett inledande samtal. Om du väljer oss som offentligt biträde tillvaratar vi Dina intressen och ger dig stöd under den process som följer.